Có 1 kết quả:

tối đê

1/1

tối đê

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thấp nhất, dưới cùng