Có 1 kết quả:

tối giai

1/1

tối giai

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tối ưu, đẹp nhất, tốt nhất

Một số bài thơ có sử dụng