Có 1 kết quả:

tối thiểu

1/1

tối thiểu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tối thiểu, ít nhất

Từ điển trích dẫn

1. Ít nhất.
2. Hạn độ thấp nhất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ít nhất.

Một số bài thơ có sử dụng