Có 1 kết quả:

tối chung

1/1

tối chung

giản thể

Từ điển phổ thông

cuối cùng, sau cùng