Có 1 kết quả:

tối cao pháp viện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cơ quan thẩm phán (xét xử án kiện) cao cấp nhất.