Có 1 kết quả:

hội viên

1/1

hội viên

phồn thể

Từ điển phổ thông

hội viên, thành viên

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người có chân trong một đoàn thể.