Có 1 kết quả:

hội trường

1/1

hội trường

phồn thể

Từ điển phổ thông

hội trường, nơi hội họp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi họp mặt.