Có 1 kết quả:

hội thẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp nhau lại mà xét việc.