Có 1 kết quả:

nguyệt sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái việc hàng tháng. Như Nguyệt kinh 月經.