Có 1 kết quả:

nguyệt phần

1/1

nguyệt phần

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tháng