Có 1 kết quả:

nguyệt tín

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Nguyệt kinh 月經. » Cùng ngày nguyệt tín phải khuyên dỗ chồng « ( Gia huấn ca ).