Có 1 kết quả:

nguyệt quỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc hết tháng, cuối tháng. Bài Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ có câu: » Đến lúc niên chung nguyệt quỹ, lấy chi tiêu đồng nợ đồng công «.