Có 1 kết quả:

nguyệt phủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ mặt trăng. Cũng như Nguyệt điện.