Có 1 kết quả:

nguyệt kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày nên tránh trong tháng, ngày xấu, tránh làm việc quan trọng, tức là các ngày mùng năm, mười bốn và hăm ba âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng