Có 1 kết quả:

nguyệt đán bình

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Hứa Thiệu” 許劭, đời nhà Hán, mỗi tháng hay phê bình các nhân vật trong làng xóm. Về sau, gọi sự phê bình, chỉ trích là “nguyệt đán bình” 月旦評.

Một số bài thơ có sử dụng