Có 1 kết quả:

nguyệt lịch

1/1

nguyệt lịch

phồn thể

Từ điển phổ thông

lịch ghi các ngày trong tháng