Có 1 kết quả:

nguyệt diệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên chỉ ngày đầu tiên của tuần lễ, tức Thứ Hai.