Có 1 kết quả:

nguyệt vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày rằm âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng