Có 1 kết quả:

nguyệt kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái thời hạn hàng tháng. Như Nguyệt kinh 月經.