Có 1 kết quả:

nguyệt chiêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự xem xét thiên văn mỗi tháng để đoán biết việc xấu tốt. Bài Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng có câu: » Ngắm nguyệt chiêm từ cấn tượng bốn hào, ống âm dương đà quét bụi «.