Có 1 kết quả:

nguyệt cấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền phát cho hàng tháng.

Một số bài thơ có sử dụng