Có 1 kết quả:

hữu ta

1/1

hữu ta

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một chút, một ít

Một số bài thơ có sử dụng