Có 1 kết quả:

hữu lợi

1/1

hữu lợi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có lợi, thuận lợi, có thế mạnh, có ưu điểm