Có 1 kết quả:

hữu hại

1/1

hữu hại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có hại, gây hại

Một số bài thơ có sử dụng