Có 1 kết quả:

hữu chí cánh thành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Có chí thì nên.