Có 1 kết quả:

hữu hiệu

1/1

hữu hiệu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hiệu quả, có tác dụng, có hiệu lực