Có 2 kết quả:

hữu thìhữu thời

1/2

hữu thì

giản thể

Từ điển phổ thông

có lúc, có khi, một lúc nào đó

hữu thời

giản thể

Từ điển phổ thông

có lúc, có khi, một lúc nào đó