Có 1 kết quả:

hữu cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các vật, các chất có sự sinh hoạt, có sự sống.

Một số bài thơ có sử dụng