Có 1 kết quả:

hữu độc

1/1

hữu độc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có độc, độc, độc hại

Một số bài thơ có sử dụng