Có 1 kết quả:

hữu ích

1/1

hữu ích

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hữu ích, có ích, hữu dụng

Một số bài thơ có sử dụng