Có 1 kết quả:

hữu tuyến

1/1

hữu tuyến

giản thể

Từ điển phổ thông

có dây, bằng dây, qua dây