Có 1 kết quả:

hữu thú

1/1

hữu thú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hấp dẫn, lôi cuốn, thú vị

Một số bài thơ có sử dụng