Có 1 kết quả:

hữu quan

1/1

hữu quan

phồn thể

Từ điển phổ thông

liên quan tới, quan hệ tới

Từ điển trích dẫn

1. Có quan hệ, có liên quan.
2. Dính dáng tới, dây dưa.

Một số bài thơ có sử dụng