Có 1 kết quả:

bằng đảng

1/1

bằng đảng

giản thể

Từ điển phổ thông

bọn, lũ, băng, phường