Có 1 kết quả:

bằng tỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phe nhóm dựa thế nhau.