Có 1 kết quả:

bằng môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn bè cùng lớp, cùng trường. Như đồng môn.