Có 1 kết quả:

bằng đảng

1/1

bằng đảng

phồn thể

Từ điển phổ thông

bọn, lũ, băng, phường

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phe nhóm, bè lũ.