Có 1 kết quả:

phục sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm việc — Làm việc cho người khác. Cũng như Phụng sự.

Một số bài thơ có sử dụng