Có 1 kết quả:

phục chế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luật lệ về các loại quần áo tang, dùng trong các trường hợp để tang khác nhau, tùy theo thân sơ.