Có 1 kết quả:

phục thiện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghe theo điều tốt, điều phải.