Có 2 kết quả:

phục tòngphục tùng

1/2

phục tòng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tuân theo, làm theo, tuân lệnh

Một số bài thơ có sử dụng

phục tùng

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu nghe theo, tin theo, làm theo. » Ngạnh cường chẳng khứng phục tùng « ( Hạnh Thục ca ).

Một số bài thơ có sử dụng