Có 1 kết quả:

phục sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu sắc của quần áo.