Có 1 kết quả:

phục sức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo mặc vào người và các đồ đeo trên người cho đẹp — Chỉ chung sự ăn mặc.

Một số bài thơ có sử dụng