Có 1 kết quả:

sóc cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất phía bắc. Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành có câu: » Trời Giản phố vận ra Sóc cảnh, trải bao phen gian hiểm mới có ngày nay « ( Sóc cảnh đây chỉ đất Bắc hà ).