Có 1 kết quả:

sóc nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày mồng một, đầu tháng âm lịch.

Một số bài thơ có sử dụng