Có 1 kết quả:

sóc nguyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày mồng một âm lịch. Ngày đầu tháng âm lịch.