Có 1 kết quả:

trẫm triệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điềm báo trước.