Có 1 kết quả:

vọng cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngón nhìn về đời xưa. Yêu mến cái cũ.