Có 1 kết quả:

vọng từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đền thờ thần linh.