Có 1 kết quả:

triều đại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đời vua — Khoảng thời gian của một dòng vua trị vì.

Một số bài thơ có sử dụng